Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

Език на преподаване:  български

 

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по финанси и банки

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:
2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление“Икономика”
- 3 семестъра – за бакалаври/магистри от  други професионални направления

-4 семестъра - за професионален бакалавър от ПН "Икономика"

 

 СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.:

 

За повече информация относно кандидастването и заисването може да се обърщате и към ръководителя и координатора на магистърската програма:

- Доц.д-р Виржиния Иванова

e-mail: virjinia_ivanova@abv.bg

Facebook: Виржиния Иванова

Координатор - Кети Симеонова - 052 359 509 / 052 359 607

Отдел КСП - 052 355 106