Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и Европейско икономическо пространство през учебната 2022/2023 година

Такси за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

Семестриални такси за магистърски програми за учебната 2022/2023

 

Специалност

Размер на семестриалната такса в лева

Редовно

обучение

Задочно

обучение

Дистанционно

обучение

Факултет "Международна икономика и администрация"

Професионално Направление
3.7. Администрация и управление

Европейска администрация и управление на проекти BG

-

940

-

Управление на международни бизнес проекти BG

1060

940

-

Управление на международни бизнес проекти EN

1400

940

-

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса BG

1060

940

-

Управление на културния туризъм BG

1060

940

-

Инфраструктура на администрацията BG

-

-

940

Мениджмънт и международен маркетинг BG

-

-

940

Мениджмънт на спорта BG

-

940

-

Професионално Направление
3.8. Икономика

Предприемачество BG

-

1070

-

Кръгова икономика BG

-

1070

-

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг BG

940

940

940

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг ENG

-

-

1400

Международни финанси ENG

-

-

1400

Международни финанси BG

-

-

940

Счетоводство и финансови отчети BG

-

940

-

Финансов одит BG

-

940

-

Данъчен и митнически контрол BG

-

940

-

Професионално Направление
4.6. Информатика и компютърни науки

Наука за данните (Data Science) ENG

-

-

1650

Дигитален маркетинг и уеб дизайн BG

-

940

940

Интерактивен дизайн BG

-

940

-

Софтуерно инженерство и мениджмънт ENG

-

-

1650

Киберсигурност BG

-

1160

-

Юридически Факултет

Професионално Направление
9.1. Национална сигурност

Митническо разузнаване и разследване BG

-

940

-

Съдебни криминалистически експертизи BG

-

940

-

Съдебни икономически експертизи BG

-

940

-

Съдебни компютърно-технически експертизи BG

-

940

-

Съдебни пожаро-технически експертизи BG

-

940

-

Съдебни психологически експертизи BG

-

940

-

Съдебни строително-технически експертизи BG

-

940

-

Съдебни авто-технически експертизи BG

-

940

-

Интелигентни системи за сигурност BG

-

940

-

Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието BG

-

940

-

Международно право и сигурност BG

-

940

-

Международно право и сигурност RUS

-

1870

-

Международно право и сигурност ENG

-

1870

-

Професионално Направление
3.2. Психология

Психология и психопатология на развитието BG

940

-

-

Приложна психология BG

940

-

-

Психологично консултиране BG

940

-

-

Архитектурен Факултет

Професионално Направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Строителни конструкции BG

-

2000

-

ССС - Строителни конструкции BG

-

2000

-

Водоснабдяване и канализация BG

-

2000

-

Строителен инженеринг BG

-

1600

-

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръженияBG

-

2000

-

Пожарна и аварийна безопасностBG

-

2000

-

Професионално Направление
8.2. Изобразително изкуство

Дизайнерски практики в модната индустрияBG

1650

1430

-

Професионално Направление
8.3. Музикално и танцово изкуство

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство BG

-

1200

-

Филиал Смолян

Професионално Направление
3.7. Администрация и управление

Европейска администрация - управление на публични проекти BG

-

960

-

Професионално Направление
3.8. Икономика

Данъчен и митнически контрол BG

-

960

-

Професионално Направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Водоснабдяване и канализация BG

-

1540

-

Професионално Направление
9.1. Национална сигурност

Съдебни криминалистически експертизи BG

-

960

-

 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2022/2023 г.:

Семестриални такси за обучение

За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП: - 1 650 евро.

 

Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.

Такси за езикова подготовка

Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.


Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:


 • Индивидуално обучение:
  Минимален брой часове – 30
  Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:
  Минимален брой часове – 30
  Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
  Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
  Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

При перспективни партньои и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.


При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.

Такси

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Централна кооперативна банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева