Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Промишлен и транспортен дизайн - НОВА

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: инженер попромишлен и транспортен дизайн

 Език на преподаване: български / руски

Форма на обучението: редовна/задочна

Продължителност на обучението:

  • 3 семестъра – за бакалаври/магистри от специалности, свързани с дизайна и област „Технически науки“ професионално направление 5.5. Транспорт
  • 4 семестъра – за бакалаври/магистри от други технически направления