Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Управление на международни бизнес проекти

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по бизнес администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра – за бакалаври/магистри от професионални направления “Психология”; “Политически науки”; “Социални дейности”; “Право”; “Администрация и управление”; “Икономика”; “Туризъм”