Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски приемІ. Такси за кандидатстване за учебната 2020/2021 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

 

 

ІI. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2020/2021 година:

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

редовно

задочно

дистанционно

Психология

1290

1090

-

Психология на АЕ

2200

1900

-

Право

1390

1190

-

ПН "Администрация и управление"

1290

1090

-

ПН "Икономика"

1290

1090

1200

Международен бизнес на английски език

1700

-

-

Финанси на английски език

1700

-

-

Информатика и компютърни науки

1390

1190

1300

Информатика и компютърни науки на АЕ

1700

-

1700

Архитектура

1920

-

-

Архитектура на АЕ

2880

-

-

Дизайн

1420

1150

-

Строителство на сгради и съоръжения

1500

1250

-

Строителство на сгради и съоръжения на АЕ

2250

1900

-

ПБЗН

1400

1150

-

ПН "Изобразително изкуство"

1290

1260

-

ПН "Музикално и танцово изкуство"

1200

1090

-

ПН "Национална сигурност"

1290

1090

-

 

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната 2020/2021 година – в размер на 1 200 лв.

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната 2020/2021 година – в ПН "Информатика и компютърни науки" както следва:
на български език в размер на - 1300лв
на английски език в размер на - 1700лв

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение през учебната 2020/2021 година:

I възможност: Еднократно, в пълен размер, както следва:

– зимен семестър - до 31.10.2021 г.
– летен семестър - до 28.02.2022 г. за задочно обучение, до 31.03.2022 г. за редовно и дистанционно обучение.

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 % в срок до 31.08.2020г.

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, по следния график:

1. За студенти в първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:

1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.10.2020 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 15.12.2020 г.

1.2. Летен семестър:
I вноска – 50 % от семестриалната такса
задочно обучение - в срок до 28.02.2022г.
редовно и дистанционно обучение - до 31.03.2022г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса - в срок до 30.04.2022г.

2. За студенти след първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:

2.1. Зимен семестър:
I вноска – 50 % – в срок до 31.10.2020 г.
II вноска – 50 % – в срок до 15.12.2020 г.

2.2. Летен семестър:
I вноска – 50 % от семестриалната такса
задочно обучение - до 28.02.2022г.
редовно и дистанционно обучение - до 31.03.2022г.
II вноска – 50 % – в срок до 30.04.2021 г.

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2020/2021 година:

1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър: 1250 евро
Магистър: 1500 евро

За студенти,обучаващи се в спеиалност:
Архитектура - 1600 евро
Строителтво на сгради и съоръжения - 1350 евро


1.2. Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.


2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 2 400 евро.

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език – 200 евро.

5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:

Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

6. При персепктивни партньори и пазаримогат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в преходните точки.

7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорството,таксите се определят след съгласуване с партньора.
V. Банкови сметки

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Централна кооперативна банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева