Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020І. Такси за кандидатстване за учебната 2018/2019 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

120 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

 

 

ІI. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2018/2019 година:

 

ПН

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

ред.

зад.

3.2

Психология

1200

960

3.3

ПН "Политически науки"

1300

-

3.6

Право

1300

1080

3.7

ПН "Администрация и управление"

1200

960

Бизнес администрация и мениджмънт

-

-

Публична администрация и мениджмънт

-

-

Международен публичен и бизнес мениджмънт

-

-

3.8

ПН "Икономика"

1200

960

Финанси и счетоводство

-

-

Международни икономически отношения

-

-

Международен бизнес на АЕ

1700

-

Финанси на АЕ

-

-

4.6

Информатика и компютърни науки

1300

1050

5.7

Архитектура

1920

-

Дизайн

1420

1150

Строителство на сгради и съоръжения

1500

1250

ПБЗН

1400

1150

5.8

ПН "Изобразително изкуство"

1200

1200

Моден дизайн

-

-

Мода и мениджмънт в модата

-

-

8.3

ПН "Музикално и танцово изкуство"

1200

960

Хореография

-

-

9.1

ПН "Национална сигурност"

1200

960

Защита на националната сигурност

-

-

ППООР

-

-

 

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2018/2019  година – в размер на 1 080 лв.

 

Семестриални такси за обучение на чужд език:

1. За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:  семестриална такса + 1/2 семестриална такса.
2. За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:
- ОКС „Бакалавър“ - 1 500 евро;
- ОКС „Магистър“  - 1 900 евро.
3. За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в  ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“, таксите са приравнени с таксите за български граждани.

 

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение
през учебната 2018/2019 година:

I възможност: Еднократно, в пълен размер:
- задочно обучение – до края на очните занятия
- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2018г.

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание и подадена молба от студентите, по следния график:

1. За студенти в първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2018 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 10.12.2018 г.

1.2. Летен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – в срок до 31.03.2019 г.
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 30.04.2019 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.05.2019 г.

2. За студенти в първи курс, задочна форма на обучение:

2.1. Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до края на очните занятия
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2018 г.

2.2. Летен семестър:
I вноска  – една минимална работна заплата  – в срок до края на очните занятия
II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.03.2019 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 30.04.2019 г.

 

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

 

Студентите, обучавани по договор и студентите, възстановили студентски права през учебната 2018/2019 година, по изключение
след заявено желание и подадено заявление, могат да заплащат
 семестриални такси, както следва:

 

1.Задочно обучение - зимен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 20.12.2018 г.

2. Задочно обучение - летен семестър:
I-ва вноска базова  – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 31.05.2019 г.

3. Редовно обучение - зимен семестър:
I-ва вноска базова  – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 14.01.2019 г.

4. Редовно обучение - летен семестър:
I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 03.06.2019 г.

Оценката за всеки изпит се нанася в Главна книга, след внасянето на съответната сума за този изпит.

За неспазване на посочените срокове, при записване в следващ семестър се дължи такса от 50 лв., покриваща лихвите от неплатените вноски, плюс дължимото за предходния семестър.

 

 

ІIІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2018/2019 година:

1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

 

 

Бакалавър:

 • редовно обучение               - 1 500 евро
 • задочно обучение               - 1 250 евро
 • дистанционно обучение      - 1 500 евро

 

Магистър                            - 1 900 евро

1.2. За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 300 евро.

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 

 • Индивидуално обучение:

Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:

Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)


6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.

 

 

V. Банкови сметки

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Общинска банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. “Общинска банка” АД,
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801– в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева