Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019І. Такси за кандидатстване за учебната 2018/2019 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

120 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

IІ. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2017/2018 година:


СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

 ІV курс

V и VІ  курс

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

Психология

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

920

Международни отношения и право

1300

-

-

-

1260

-

1250

-

-

-

Право

1300

1080

1300

1080

1300

1080

1250

1070

1180

1060

Бизнес администрация и мениджмънт

1200

960

-

960

1200

960

1190

940

-

930

Публична администрация и мениджмънт

1200

960

-

960

1200

960

1190

940

-

930

Международен публичен и бизнес мениджмънт

-

960

-

960

-

960

-

960

-

960

Бизнес мениджмънт в туризма

-

-

-

-

-

-

-

-

-

930

Международен бизнес мениджмънт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

930

Финанси и счетоводство

1200

960

-

960

-

960

-

-

-

-

Международни икономически отношения

1260

960

-

960

-

960

-

940

-

-

Дигитална икономика

1320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Маркетинг, реклама и ПР

1320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Международен бизнес (по споразумение с Норвежко бизнес училище)

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финанси (по споразумение с Норвежко бизнес училище)

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информатика и компютърни науки

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

-

Архитектура

1920

-

1920

-

1920

-

1870

-

1760

-

Дизайн

1420

1150

1420

-

1420

-

1370

-

-

-

Дизайн за архитектурна среда

-

-

-

-

-

-

1320

-

-

-

Строителство на сгради и съоръжения

1440

1170

1440

1170

1440

1170

1390

1150

-

1100

ПБЗН

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

930

Мода и мениджмънт в модата

-

-

1200

-

1200

-

1190

-

-

-

Моден дизайн

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хореография

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

-

Защита на националната сигурност

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

930

ППООР

1200

960

1200

960

1200

960

1190

940

-

930

Международно право и сигурност

1320

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

Интелигентни системи за сигурност

1320

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

Профайлъринг

1320

1060

-

-

-

-

-

-

-

-


Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната 2017/2018 година – в размер на 1 080 лв.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност "Архитектура", получили слаби оценки - 280 лв.

Такса за държавен изпит по чужд език – 150 лв.

 

Семестриални такси за обучение на чужд език:

 

 • За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", таксата за обучение е:  семестриална такса + 1/2 семестриална такса.
 • За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", таксата за обучение е:
 • ОКС "Бакалавър" - 1 500 евро;
 • ОКС "Магистър"  - 1 900 евро.
 • За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в  ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор", таксите са приравнени с таксите за български граждани.

 

 

III. Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение през учебната 2018/2019 година:

 

 

I възможност: Еднократно, в пълен размер:

 

- задочно обучение – до края на очните занятия

- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

 

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2017г.

 

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание и подадена молба от студентите, по следния график:

 

1. За студенти в първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

 

1.1.Зимен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2017 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 10.12.2017 г.

 

1.2. Летен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – в срок до 31.03.2018 г.

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 30.04.2018 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.05.2018 г.

 

2. За студенти в първи курс, задочна форма на обучение:

 

2.1. Зимен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до края на очните занятия

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2017 г.

 

2.2. Летен семестър:

I вноска  – една минимална работна заплата  – в срок до края на очните занятия

II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.03.2018 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 30.04.2018 г.


За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

 

 

ІV. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2018/2019 година:


1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър:

 • редовно обучение               - 1 500 евро
 • задочно обучение               - 1 250 евро
 • дистанционно обучение     - 1 500 евро

Магистър                                     - 1 900 евро

                  

1.2. За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

 

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

           

          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 300 евро.

 

          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.

                  

          5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 

 

 • Индивидуално обучение:

Минимален брой часове – 30                                                         

Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:

Минимален брой часове – 30

Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)

Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)

Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

 

6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.

 

 

V. Банкови сметки

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Общинска банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. “Общинска банка” АД,
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801– в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева