Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Киберсигурност

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: магистър по информатика

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна

– 2 семестъра – за студентите, завършили специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”

– 3 семестъра – за студентите от всички останали професионални направления