Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Изпита по Български език и литература
Конспект за изпита по Български език и литература

Автори и произведения:
Христо Ботев
поезия„Майце си“„Елегия“„До моето първо либе“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“„Обесването на Васил Левски“
Иван Вазов
поезия:„Българският език“; „Епопея на забравените“ – „Левски”, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът „Дядо Йоцо гледа“повестта „Чичовци“романът „Под игото“
Алеко Константинов
фейлетони „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“
Пенчо Славейков
поезия„Cis moll“„Ни лъх не дъхва над полени“„Спи езерото; белостволи буки“„Самотен гроб в самотен кът“поемата „Ралица“
Пейо Яворов
поезия„Градушка“„Заточеници“„Ще бъдеш в бяло“„Две хубави очи“„Сенки“„Две души“
Елин Пелин
разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „На оня свят“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелите камбани“повестта „Гераците“
Димчо Дебелянов
поезия„Черна песен“„Пловдив“„Да се завърнеш...“„Помниш ли, помниш ли...“„Спи градът“, „Сиротна песен“
Христо Смирненски
поезия„Ний“„Юноша“„Старият музикант“„Цветарка“„Зимни вечери“
Гео Милев
поемата „Септември“
Атанас Далчев
поезия„Прозорец“„Болница“„Стаята“„Къщата“„Повест“„Книгите“
Елисавета Багряна
поезия„Кукувица“„Стихии“„Потомка“„Вечната“
Йордан Йовков
разкази: сб. „Песента на колелетата“„Песента на колелетата“, „Последна радост“; сб. „Старопланински легенди“„Шибил“, „Кошута“, „Индже“; сб. „Вечери в Антимовския хан“„Албена“, „Другоселец“; сб. „Женско сърце“ – „Серафим“
Никола Вапцаров
поезия„Вяра“,„Писмо“(„Ти помниш ли...“)„История“„Завод“, „Кино“
Димитър Димов
романът „Тютюн“
Димитър Талев
романът „Железният светилник“

 

Цел на изпита
  • Да провери равнището на литературните компетентности на кандидат-студента и владеенето на книжовната езикова норма;
  • Да провери умението за създаване на пълноценен – свързан и комуникативен – аргументативен текст по определен проблем;
  • Да провери хуманитарната култура на кандидат-студанта и способността му за морална и ценностна ориентация.
Форми на изпита

Кандидат-студентът избира да работи по една от трите теми върху една от 2-те форми на изпитните задачи:

  1. Създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, съдържащ се в творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително фиксиран чрез формулировката на задачата (темата)

    Пример: "Борбата и свободата – висши ценности в поезията на Христо Ботев"

  2. Създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидата жанрова форма (есе или аналитично литературно-интерпретативно съчинение), в който се обсъжда от съвременен аспект морално-етичен проблем, вложен в цитат от творчеството на автор, включен в конспекта.

    Пример: "Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро."

Литература
1. Щерионова, Е. Подготовка за матура. Литература. Автори, творби, насоки за интерпретации, аргументативни текстове, задачи. София, 2014.
2. Тотев, Пламен и колектив. Цялостна подготовка за матура по български език и литература. София, 2017.
3. Пашова, Мария Граматика на съвременния български език. София, 2014.
4. Георгиева, Л. Подготовка за матура. Български език. София, 2015.
5. Митева, Е. Матура. Български език и литература. София, 2017.
Литература

Писменият конкурсен изпит по българки език и литература се осъществява съгласно изискванията, регламентирани в Постановление № 138 от 6 юни 2019 г. за изменение на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

Целта на писмения конкурсен изпит е да провери нивото на владеене на съвременния български книжовен език, литературните компетентности и аналитичните способности на кандидатите. Програмата на конкурсния изпит е напълно съобразена с Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на образованието и науката. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка в училище. Постигането на предвидените в тази наредба знания и умения по български език и литература следва да гарантира успешната писмена разработка на един от жанровете: литературноинтерпретативно съчинение или есе.

Продължителност на изпита – 3 (три) астрономически часа.
Критерии за оценка на писмените работи: (общо 30 точки)
Оценяването включва:
1. Литературни компетентности.
2. Компетентности за създаване на аргументативен текст.
3. Езикови компетентности.

Критерии

Точки

1.

Литературни компетентности 

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности.

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за изграждане на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2