Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Приемен изпит по чужд език
Основен граматичен минимум, включен в теста за приемен изпит по чужд език

Английски език
1.    Членуване на имената. Определителен и неопределителен член.
2.    Употреба на some, any, no.
3.    Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.
4.    Предлози за място и време. Свързващи думи: and, but, because, so.
5.    Модални глаголи: can, may, must.
6.    Съгласуване на времената.Руски език
1.    Падежи.
2.    Спрежение на глаголите.
3.    Предложно и безпредложно глаголно управление.
4.    Числителни имена в конструкции за време и възраст.
5.    Предлози.
6.    Местоимения: лични, притежателни.Препоръчителна литература
  1. Учебниците по съответния език за гимназиалния курс.
  2. Foley, Mark, Hall, Diane. MyGrammarLab Intermediate B1/B2. Harlow: Pearson Education, 2020
  3. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Велес, С., 2017.
  4. Гочева Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения. Колибри, С., 2016.
Методически указания

Изпитът по чужд език е писмен. Представлява езиков тест с продължителност 2 (два) астрономически часа. Състои се от 100 въпроса от затворен тип, с които се проверяват езиковите знания и умения на кандидатите в рамките на изучавания в средното училище лексико-граматически материал. За подготовка се препоръчват системни упражнения, насочени към усвояване и адекватна употреба на граматични форми и лексикални единици.

Методика на оценяването:
Тестовата проверка и оценката на постигнатия резултат се осъществяват на базата на приложената по-долу скала.

% знания

Квалификационна дефиниция

Оценка по шестобалната система

ECTS резултат

97% - 100%

Отличен – изключителни постижения с някои незначителни грешки

5.75 - 6.00

А

87% - 96%

Много добър – постижения над доброто ниво, но с някои грешки

5.00 – 5.50

В

74% - 86%

Добър – прецизна работа, но с неголям брой значителни грешки

4.25 – 4.75

С

64% - 73%

Среден – задоволителен резултат, но със съществени пропуски

3.50 – 4.00

D

60% - 63%

Среден - резултатите удовлетворяват минималните критерии

3.00 – 3.25

Е

< 60%

Слаб – необходима е значителна допълнителна подготовка

2.00 

F