Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Есе на общественозначима тема
Теми за конкурсен изпит по Есе на общественозначима тема за кандидатстудентска кампания 2020/2021 г.
Всеки участник има право да депозира есе във всяка от обявените сесии на Конкурса, като не се допуска повторно участие по вече депозирана тема.

Теми на Конкурса за кандидатстудентска кампания 2020/2021 г.


Раздел 1: Гражданинът, гражданското общество и правовата държава
 1. Нравственост, морал, етика, право - пресечни точки.
 2. Справедливостта – цел и принцип на правото.
 3. Държавата – обединение на свободните членове на гражданското общество.
 4. Моите права като гражданин - съвършената защита
 5. Правовата държава – условие за съществуване и развитие на гражданското общество
 6. Гражданското съзнание – има ли свобода без отговорност?

Раздел 2: България и глобалният свят
 1. България – единство от многообразие.
 2. Българинът в глобалния свят.
 3. Европейският съюз – символ и възможности.
 4. България – ключова страна в Европа с потенциал за транснационално образование.
 5. Спортът като повод за национална гордост и личностно израстване.
 6. Европа без граници – заплаха или стимул за духовната и културната идентичност на европееца?

Раздел 3: Проблеми на дигиталния свят
 1. Социалните мрежи – възможности и заплахи.
 2. Дилемата свобода или сигурност в дигиталния свят.
 3. Риалити телевизията – носител на забавление и социална промяна.
 4. Идентичност в дигиталния свят.
 5. Винаги свързани в дигиталния свят – вдъхновение или проклятие.
 6. Дали цената на машините, които „мислят“, не са хората, които вече не мислят?

Препоръчителна литература:
 1. Близнашки, Георги. Общо учение за Конституцията. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019.
 2. Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011.
 3. Ефтимова, Андреана. Медиен език и стил: теория и съвременни практики. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014.
 4. Желязкова, Димитрия. Как да пишем есе: Теория и практика. Есета на кандидат-студенти. Откъси от творби на утвърдени имена в есеистиката. София: Ариадна, 2009.
 5. Йорданова-Панчева, Юлия. Библиография по дигитална култура. http://e-scriptum.com/bibliografia_digitalna_kultura
 6. Кръстев, Иван. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. София: Обсидиан, 2017.
 7. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. http://www.newmedia21.eu/
Методически указания

Кандидатстудентският изпит включва отговор на въпрос по посочената по-горе програма. При провеждане на конкурсния изпит кандидат-студентите избират една от темите, включени в изтегления изпитен билет, които са предложени в три раздела.
От кандидат-студентите се очаква:

 • Да напишат текст с обем от три до пет страници;
 • Да се придържат към жанра на аргументативния тип есе;
 • Да изложат своята интерпретация на теоретични и практически знания по темата;
 • Да изразят собственото си мнение или опит по разглежданите проблеми;
 • Да откроят личното си разбиране за процесите в обществото, дори ако то да не съвпада с общоприетото;
 • Да пишат четливо и прегледно.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

Критерии при оценяването на есе на общественозначима тема

Комисията за проверка на кандидатстудентските есета оценява:

 • Коректността и пълнотата на съдържанието и предложеното знание;
 • Последователното и убедително излагане на идеите;
 • Точно формулираната, непротиворечива и единна теза;
 • Смисловата уместност на аргументите, които се представят в дискусията по темата;
 • Баланса между общи идеи и конкретизирането им чрез примери и илюстрации;
 • Ясно изразената авторова позиция, с добре подбрано място в текста;
 • Структурирането на текста чрез:
 • Ясно обособени композиционни елементи – увод, теза, аргументи, заключение;
 • Графично оформление – формално разделяне на текста на абзаци с изнесен назад първи ред;
 • Спазването на правилата на граматиката, правописа и пунктуацията на книжовния български език;
 • Използването на разнообразни синтактични конструкции /сложни изречения/;
 • Точност и богатство на речника.

Съвети към кандидат-студентите

                Кандидат-студентите трябва:

 • Да открият проблема, към който насочва темата на есето и да предложат варианти за разрешаването му;
 • Да избягват елементарни, повърхностни разсъждения;
 • Да се пазят от клиширано мислене;
 • Да правят разлика между факт и мнение: Фактът се превръща в мнение, когато бъде оценен;
 • Преди да формулират тезата си да проверят дали тезата е: общоприет факт или клише, които не се нуждаят от доказване и дали тезата е защитима.