Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Есе на общественозначима тема
Теми за конкурсен изпит по Есе на общественозначима тема за кандидатстудентска кампания 2019/2020 г.
Всеки участник има право да депозира есе във всяка от обявените сесии на Конкурса, като не се допуска повторно участие по вече депозирана тема.

Раздел 1: Моето място в гражданското общество

 1. Какво мислите за чл. 1, ал. 1 от Конституцията на Република България?
 2. Моите права като потребител - съвършената защита.
 3. Институциите на Европейския съюз и тяхната обществена полезност.
 4. Моето бъдеще като юрист.
 5. Очакванията ми към мажоритарния кандидат.
 6. Идеален и постижим ли е правният замисъл на референдума? Защо?
 7. В какво се изразява властта на народа? 
 8. Нравственост, морал, етика, право - пресечни точки.
 9. Откривате ли причини, поради които дискриминацията е актуална тема?
 10. С какво може или трябва да може да ни помогне Омбудсманът?

 

Раздел 2: България в съвременния свят

 1. За разлика от други европейски държави България се нуждае от Европейския съюз.
 2. Българският президент – гарант за демокрацията и положителния имидж на страната ни.
 3. 140 години от Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност – повод за отстояване на историческата истина и националния дух.
 4. Председателството на България на Съвета на ЕС като начин за популяризиране на страната ни.
 5. Смятате ли, че Терминал 2 не е изход от кризата в България?

 

Раздел 2: Проблеми на съвременния свят

 1. Социалните мрежи предоставят ценни предимства, но носят и потенциални заплахи.
 2. Риалити телевизията – носител на забавление и социална промяна.
 3. Бежанците – заплаха или стимул за духовната и културната идентичност на Европа.
 4. Спортът като повод за национална гордост и личностно израстване.
 5. „Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата“ (Волтер).

 

Препоръчителна литература:

 1. Конституция на Република България
 2. Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011.
 3. Ефтимова, Андреана. Медиен език и стил: теория и съвременни практики. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014.
 4. Желязкова, Димитрия. Как да пишем есе: Теория и практика. Есета на кандидат-студенти. Откъси от творби на утвърдени имена в есеистиката. София: Ариадна, 2009.
 5. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. http://www.newmedia21.eu/
Методически указания

Кандидатстудентският изпит включва отговор на въпрос по посочената по-горе програма. При провеждане на конкурсния изпит кандидат-студентите избират една от темите, включени в изтегления изпитен билет, които са предложени в три раздела. Кандидат-студентите, които кандидатстват за специалност „Право” трябва да изберат въпрос, включен в изтегления изпитен билет, който е част от Раздел 1.
От кандидат-студентите се очаква:

 • Да напишат текст с обем от три до пет страници;
 • Да се придържат към жанра на аргументативния тип есе;
 • Да изложат своята интерпретация на теоретични и практически знания по темата;
 • Да изразят собственото си мнение или опит по разглежданите проблеми;
 • Да откроят личното си разбиране за процесите в обществото, дори ако то да не съвпада с общоприетото;
 • Да пишат четливо и прегледно.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

За специалност "Право" важат кандидатстудентски изпити, организирани от ВСУ и положени писмено на място.

Критерии при оценяването на есе на общественозначима тема

Комисията за проверка на кандидатстудентските есета оценява:

 • Коректността и пълнотата на съдържанието и предложеното знание;
 • Последователното и убедително излагане на идеите;
 • Точно формулираната, непротиворечива и единна теза;
 • Смисловата уместност на аргументите, които се представят в дискусията по темата;
 • Баланса между общи идеи и конкретизирането им чрез примери и илюстрации;
 • Ясно изразената авторова позиция, с добре подбрано място в текста;
 • Структурирането на текста чрез:
 • Ясно обособени композиционни елементи – увод, теза, аргументи, заключение;
 • Графично оформление – формално разделяне на текста на абзаци с изнесен назад първи ред;
 • Спазването на правилата на граматиката, правописа и пунктуацията на книжовния български език;
 • Използването на разнообразни синтактични конструкции /сложни изречения/;
 • Точност и богатство на речника.

Съвети към кандидат-студентите

                Кандидат-студентите трябва:

 • Да открият проблема, към който насочва заглавието на есето и да предложат варианти за разрешаването му;
 • Да избягват елементарни, повърхностни разсъждения;
 • Да се пазят от клиширано мислене;
 • Да правят разлика между факт и мнение: Фактът се превръща в мнение, когато бъде оценен;
 • Преди да формулират тезата си да проверят дали тази теза е:
 • Общоприет факт или клише, които не се нуждаят от доказване;
 • Защитима;
 • Наистина отразява мнението им.