Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит по математика
Програма за конкурсен изпит по математика

І. АЛГЕБРА
1. Цели изрази. Формули за съкратено умножение. Линейни уравнения и неравенства.
2. Рационални изрази. Рационални уравнения и неравенства.
3. Системи уравнения и неравенства от първа степен.
4. Квадратни уравнения. Формули на Виет.
5. Квадратни неравенства.
6. Системи уравнения от втора и по-висока степен.
7. Ирационални уравнения и неравенства с едно неизвестно.
8. Прогресии.
9.   Показателни и логаритмични уравнения и неравенства.
10. Тригонометрични функции. Основни тригонометрични неравенства.
11. Тригонометрични уравнения.

ІІ. ГЕОМЕТРИЯ
1.   Еднакви триъгълници. Успоредник.
2.   Лице на триъгълник и на четириъгълник.
3.   Средна отсечка в триъгълник и трапец.
4.   Свойства на ъглополовящата в триъгълник.
5.   Окръжност и ъгъл. Вписани и описани окръжности.
6.   Подобни триъгълници. Връзка между лицата на подобни фигури.
7.   Свойства на секущите на окръжност.
8.   Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.
9.   Решаване на правоъгълен триъгълник.
10. Косинусова теорема.
11. Синусова теорема.
12. Лице на многоъгълник. Правилни многоъгълници.
13. Многостени.
14. Цилиндър, конус, кълбо.

Литература

1.    Учебници по математика. VІІ – ХІІ  клас.
2.    Коларов, К., Хр. Лесов. Сборник от задачи по геометрия. VІІІ – ХІІ клас. Интеграл, Добрич, 2007.
3.    Коларов, К. и кол. Сборник от задачи по алгебра. VІІ – ХІІ клас. Интеграл, Добрич, 2007.
4.    Учебни пособия по математика за свободноизбираема подготовка.

Методически указания

Конкурсният изпит е писмен.
Изпитната тема съдържа четири задачи – две от раздела “Алгебра” и две от раздела “Геометрия”, с общо десет подусловия.
Пълното решение на всяко подусловие носи съответен брой точки, които се указват в текста на задачите:

  • шест от подусловията носят по една точка;
  • две от подусловията носят по две точки;
  • две от подусловията носят по три точки.

Оценката К се пресмята по формулата: K = 2 + n/4, където n е общият брой на получените за четирите задачи точки. На изпита могат да се ползват само Четиризначни математически таблици и формули, но не и справочници по математика. Продължителността на изпита е 3 (три) астрономически часа.