Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит – Общ природонаучен тест
Програма за конкурсен изпит – Общ природонаучен тест

Изпитът е съобразен със знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението в средното образование. Тестът включва решаване на 20–22 въпроса, които имат няколко възможни отговора, с различна степен на вярност. Трябва да се посочи пълният и точен отговор. Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички гимназии.

Въпросите в теста са формулирани по такъв начин, че да проверяват основни понятия и принципи.


І. Физика.

 1. Електростатично взаимодействие; електростатично поле; проводници и диелектрици.
 2. Магнитно взаимодействие.
 3. Хармонично трептене; свойства на механичните вълни; звук.
 4. Разпространение, отражение и пречупване на светлината; вълнови явления при светлината; видове лъчения.
 5. Атом и атомни преходи; атомно ядро; ядрени реакции.
 6. Кинематика; динамика на материална точка.
 7. Движение на идеален и вискозен флуид.
 8. Принципи на термодинамиката.
 9. Реални газове и течности.
 10. Строеж и свойства на твърдите тела.

ІІ. Химия.

 1. Строеж на атома.
 2. Химични връзки и строеж на веществото.
 3. Въглеводороди.
 4. Мазнини.
 5. Аминокиселини; белтъци.
 6. Ароматни съединения.
 7. Полимери.
 8. Химично равновесие.
 9. Разтвори; колоидно-дисперсни системи.
 10. Окислително-редукционни процеси.

ІІІ. Биология.

 1. Равнища на организация на живата материя.
 2. Екологични фактори на средата.
 3. Популация.
 4. Биоценоза; взаимодействия в биоценозите.
 5. Екосистема; кръговрат на веществата и поток на енергия.
 6. Биосфера.
 7. Химични елементи и съединения в живите организми.
 8. Структура на клетката.
 9. Общобиологични свойства на живите организми.
Препоръчителна литература

І. Физика.

Учебници по физика за VІІІ, ІХ, Х клас без ограничения за автори, издателство и година на издаване, включително учебниците, които са били препоръчвани на кандидат-студентите по време на обучението им в съответното средно училище.


ІІ. Химия.

 1. Цаковски, С. В. Димитрова. Химия и опазване на околната среда за 8 клас, Анубис. 2009.
 2. Пеев, Т. Неорганична химия за 9. клас, Нови знания, 2006.
 3. Нанов, В. М. Дочева, Химия и опазване на околната среда за 10 клас, Архимед, 2003.
 4. Павлова, М. Е. Бояджиева и др. Химия и опазване на околната среда за 9 клас, Педагог, 2002.
 5. Близнаков, Г. и др. Химия и опазване на околната среда. С., Анубис, 2001.
 6. В подготовката си кандидат - студентите могат да ползват всички одобрени от МОН учебници по химия за СОУ за 8, 9, 10 и 11 клас, издадени след 2000 г.

ІІІ. Биология.

 1. доц. Евтимова, С., и др. Биология и здравно образование за 10 клас, Гея – Либрис, 2010.
 2. Пирьова, Б. и др. Биология за 8. клас. С., Гея Либрис, 2002.
 3. Димитров, О. и др. Биология и здравно образование. С., Булвест, 2000.
 4. Ангелов, П. и др. Биология и здравно образование. С., Просвета, 2000.
Методически указания

Позволява се използване на Периодичната система на Менделеев.