Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит – Общ природонаучен тест
Програма за конкурсен изпит – Общ природонаучен тест

Изпитът е съобразен със знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението в средното образование. Тестът включва решаване на 20–22 въпроса, които имат няколко възможни отговора, с различна степен на вярност. Трябва да се посочи пълният и точен отговор. Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички гимназии.

Въпросите в теста са формулирани по такъв начин, че да проверяват основни понятия и принципи.


І. Физика.

 1. Електростатично взаимодействие; електростатично поле; проводници и диелектрици.
 2. Магнитно взаимодействие.
 3. Хармонично трептене; свойства на механичните вълни; звук.
 4. Разпространение, отражение и пречупване на светлината; вълнови явления при светлината; видове лъчения.
 5. Атом и атомни преходи; атомно ядро; ядрени реакции.
 6. Кинематика; динамика на материална точка.
 7. Движение на идеален и вискозен флуид.
 8. Принципи на термодинамиката.
 9. Реални газове и течности.
 10. Строеж и свойства на твърдите тела.

ІІ. Химия.

 1. Строеж на атома.
 2. Химични връзки и строеж на веществото.
 3. Въглеводороди.
 4. Мазнини.
 5. Аминокиселини; белтъци.
 6. Ароматни съединения.
 7. Полимери.
 8. Химично равновесие.
 9. Разтвори; колоидно-дисперсни системи.
 10. Окислително-редукционни процеси.

ІІІ. Биология.

 1. Равнища на организация на живата материя.
 2. Екологични фактори на средата.
 3. Популация.
 4. Биоценоза; взаимодействия в биоценозите.
 5. Екосистема; кръговрат на веществата и поток на енергия.
 6. Биосфера.
 7. Химични елементи и съединения в живите организми.
 8. Структура на клетката.
 9. Общобиологични свойства на живите организми.
Препоръчителна литература

І. Физика.

1.Учебници по физика за VІІІ, ІХ, Х клас без ограничения за автори, издателство и година на издаване, включително учебниците, които са били препоръчвани на кандидат-студентите по време на обучението им в съответното средно училище.


2. Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Мариета Иванова, Физика и астрономия за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство: Просвета 2017

3. Виктор Иванов, Мариета Иванова, Физика и астрономия за 9. клас – Втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език (по новата програма), Издателство: Просвета 2018

4. Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Валери Голев, Мая Гайдарова, Илона Мирчева, Мариета Иванова, Физика и астрономия за 10. клас (по новата програма), Издателство: Просвета 2019

ІІ. Химия.

 1. . Стефан Манев, Кирил Атанасов, Людмила Михова, Химия и опазване на околната среда за 8. клас. Просвета, 2017.
 2. Донка Ташева, Кирил Атанасов, Стефан Манев, Людмила Михова, Химия и опазване на околната среда за 9. клас. Просвета, 2018..
 3. Лиляна Боянова, Красимир Николов, Емилия Тодорова, Ивайло Ушагелов, Химия и опазване на околната среда за 10. клас. Просвета, 2019.
 4. Н. Върбанова, Л. Михова, И. Ушагелов, Н. Дянкова, Н. Стаменов, М. Шопова, М. Николова, Химия и опазване на околната среда за 11. клас - профилирана подготовка : Модул 1: Теоретични основи на химията по учебната програма за 2020/2021 г., Педагог 6 2020 г.
 5. В подготовката си кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН учебници по химия за СОУ за 8., 9., 10. и 11. клас, издадени след 2000 г.

ІІІ. Биология.

 1. Румен Бостанджиев, Ценка Часовникарова, Емилия Илова, Ренета Петкова, Биология и здравно образование за 8. клас. Просвета 2017.
 2. Майя Маркова, Донка Николова, Ренета Петкова, Биология и здравно образование за 9. клас. Просвета 2018.
 3. Ценка Часовникарова, Даниела Симеоновска, Мира Славова, Ренета Петкова, Биология и здравно образование за 10. клас. Просвета 2019.
 4. Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова, , Биология и здравно образование за 12. клас. Просвета 2019.
 5. Учебници по биология за 8., 9., 10. клас без ограничения за автори, издателство и година на издаване, включително учебниците, които са били препоръчвани на кандидат-студентите по време на обучението им в съответното средно училище.
 6. Пирьова, Б. и др. Биология за 8. клас. Гея Либрис, С., 2002.
 7. Димитров, О. и др. Биология и здравно образование. Булвест, С., 2000.
 8. Ангелов, П. и др. Биология и здравно образование. Просвета, С., 2000.
Методически указания

Позволява се използване на Периодичната система на Менделеев.

Продължителност на изпита – 2 (два) астрономически часа.