Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Защита на националната сигурност > Специализация > Профайлъринг (НОВО!)
Специализация "Профайлъринг (НОВО!)"

В специалност „Профайлъринг“  се обучават  специалисти в областта противодействие на  престъпността, опазване на обществения ред и защита на националната сигурност. Успешно завършилите се реализират в полицейските и специални служби, във ведомствените и общински звена по опазване на обществения ред и сигурността, в структури за охрана на обекти от критичната инфраструктура  /аерогари, пристанища и др.п./ и за опазване на обществения ред в обекти като молове, спортни съоръжения, болници, университети и др.

 

 Език на преподаване: български

 Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 Професионална квалификация: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

 

Специалност „Профайлъринг“ се предлага за първи път от български университет. Този факт е резултат от изпълнение на мисията на ВСУ „Черноризец Храбър“ - да бъде иновативен, високотехнологичен университет, който да отговаря на потребностите на обществото и динамиката на пазара на труда. Откриването на тази нова, уникална за България специалност е в съзвучие с технологичната революция и е поредно доказателство за водещата роля на ВСУ „Черноризец Храбър“ в подготовката на специалисти в сферата на противодействие на  престъпността, опазване на обществения ред и защита на националната сигурност.

 

 

 

 

В новата специалност е постигнат синтез на двете най-съществени тенденции в обновяване на методологията на разкриване и разследване на посегателства срещу правовия ред: едната – започналото от 90-те години по-нататъшно развитие и надграждане с модерни психологически инструменти и техники на такива традиционни тактики, каквито са тези основани на използването на „рисков профил“ /Европа и САЩ/ и „кикикоми“, „хидотай“ и „нинджа“ /Япония и Далечния Изток/. Втората тенденция – изграждане на системи за видеонаблюдение, разпознаване и издирване на лица и предмети с помощта на най-модерните дигитални и аерокосмически технологии.

 Профил на специалността:

Основа на обучението са дисциплини от областта на криминалистиката, дигиталните и видео технологии и психологията, свързани с дейността по разкриване и разследване на престъпления и други правонарушения.

Организацията на учебния процес е насочена към постигане на висока професионална компетентност, разбирана като способност и мотивационна готовност за високопродуктивна дейност по защита на правовия ред, основана на ефективно социално взаимодействие. За целта учебният план е структуриран така, че в процеса на неговото изпълнение да бъдат решени три основни задачи: 1./ студентите да получат система от общонаучни и специални знания, 2./ да усвоят способи за изпълнение на професионалните задачи и да изградят стил на работа, насочен към постигане на максимална ефективност при тяхното изпълнение. 3./ да обогатят  своите познавателни, регулативни и комуникативни качества.

Блокът от криминалистични дисциплини /обща теория на криминалистиката, кримина-листическа техника, криминалистическа тактика и методика на разследване на престъпления/ е обогатен с наказателно право и процес и административно право и процес. Неразривна негова част е изучаването на криминалното разузнаване, използването на СРС и защитата на правата на човека.

 

 

Технологичният блок включва дисциплини, които да дадат знания и най-вече умения за използване на възможностите, които съвременните системи за видео наблюдение, обогатени с възможностите на модерните дигитални и аерокосмически технологии предоставят за  разпознаване и идентифициране на лица и предмети за нуждите на разкриване и разследване на престъпление и други правонарушения. Предвидени са практически занятия в реална среда – общински и фирмени центрове за видеонаблюдение, стаж в Центъра за аерокосмично наблюдение, използване на дронове, делтапланери и др.п.

Блокът от психологични дисциплини има както общотеоретичен /психология на личността, психолингвистика/, така и приложен /психология на разговора, психологическо портретиране/  характер. Включени са и уникални за нашата страна дисциплини, които имат за презмет привличане и работа с РСI-феномени /ясновидци, контактьори/, развитие на интуицията /емоционална интелегентност/ и др.

По време на обучението се организират стажове по специалността в охранителни фирми, пробационни служби, общинските звена за обществен ред и защита при бедствия, в банкови  и застрахователни учреждения. Стажовете се провеждат по програма, разработена от катедрата.

Практическите занятия по криминалистика се провеждат в кабинети, оборудвани с най-ново поколение електронни микроскопи и техника за извършване на трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.

Обучение по тази специалност и по същия учебен план се провежда и във Филиал Смолян

 

Обучението завършва с държавни изпити.

Условия за прием
  • Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурса на ВСУ „Черноризец Храбър” – Есе.

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени от 2008 г. до момента, резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

  • Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

  • Бонификации:

Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.

  • Допълнителни условия:

За прием във ВСУ се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообра-зователен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ

Завършилите спец. "Профайлъринг" могат да продължат обучението си в магистърските програми „Интелегентни системи за сигурност“, „Митническо разузнаване и разследване”, „Детективски дейности”, „Съдебни експертизи”, „Международно право и сигурност”, както и във всички останали магистърски програми, обявени от ВСУ.