Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Защита на националната сигурност > Специализация > Интелигенти системи за сигурност (НОВО!)
Специализация "Интелигенти системи за сигурност (НОВО!)"

В специалност „Интелигентни системи за сигурност“  се подготвят  специалисти в областта на защита на населението от природни бедствия и техногенни катастрофи, противодействие на тежката организирана престъпност и тероризма, охрана на критичната инфраструктура /аерогари, пристанища, заводи, тръбопроводи др.п./. Потребността от такива кадри се формира от огромните възможности, които съвременните  дигитални и аерокосмически средства и технологии предоставят на специализираните дирекции на МВР, на областните и общински звена и на корпоративните структури за сигурност за повишаване ефективността на тяхната работа.

Език на преподаване: български

 Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 Професионална квалификация: Защита на населението и противодействие на организираната престъпност и тероризма

 Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

 

Специалност „Интелигентни системи за сигурност“ се предлага за първи път от български университет. Тя напълно се вписва в обявената мисия на ВСУ „Черноризец Храбър“ - да бъде иновативен, високотехнологичен университет, който да отговаря на потребностите на обществото и динамиката на пазара на труда. Откриването на тази нова, уникална за България специалност е резултат от способността да се овладеят резултатите от технологичната революция и е доказателство за водещата роля на ВСУ „Черноризец Храбър“ в подготовката на кадри за нуждите на националната сигурност.

В новата специалност се подготвят специалисти, които да притежават задълбочени общи и специални знания за съвременните техники и средства за наблюдение от земната повърхност, въздуха и космоса, /стационарни центрове и лаборатории, пилотируеми и безпилотни самолети, делта-планери и дронове/ и възможностите на дигиталните технологии за визуализация, моделиране, идентификация и проследяване на процеси и обекти в пространството. На тази основа да изградят практически умения за количествено обосноваване и визуално изобразяване на опасни ситуации и събития, различни модели за тяхното по-нататъшно развитие, както и  прогнози и предложения за оперативни и стратегически решения. Да развият такива познавателни, комуникативни и регулаторни качества на своята личност, които да им позволяват да работят в екип и в условията на стрес и изтощение.

 Профил на специалността:

Основа на обучението са дисциплини от областта на аерокосмическите и дигиталните технологии, теоретичните и правни основи на националната сигурност, организацията и управлението в сферата на опазване на обществения ред и защитата на населението.

Организацията на учебния процес е насочена към постигане на висока професионална компетентност, разбирана като способност и мотивационна готовност за високопродуктивна дейност по защита гражданите, обществото и държавата. За целта учебният план е структуриран в три блока: 1./ теоретичен блок /природознание, обща теория на сигурността и безопасността, теория на риска, теория на катастрофите, теория на самоорганизацията, криминалистика, информатика, космически системи и апарати/ е предназначен да формира фундаментални общонаучни и специални знания; 2./ блокът от приложни дисциплини /специализиран софтуер за моделиране, за визуализация, за издирване и идентификация, нови технологии при управлението на извънредни ситуации, оперативно разузнаване в условия на кризи, стратегическо (тактическо) планиране/, теория и практика на аерофотографията, скрининг на общоопасни средства/ е насочен към усвояване на способи за изпълнение на професионални задачи и изграждане на стил на работа за постигане на максимален ефект при тяхното изпълнение. 3./ функционален блок /безопасност на технологичните процеси, оцеляване в екстремални ситуации, психология на комуникацията/ е предназначен да развитие необходимите познавателни, регулативни и комуникативни способности.

По време на обучението се организират стажове по специалността в Центъра за аерокосмическо наблюдение, в Общинския център за видеонаблюдение - Варна, в Центъра за управление на кризи в Бурса – Турция, в Родопите.

 Обучението завършва с държавни изпити.

Условия за прием
  • Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурса на ВСУ „Черноризец Храбър” – Есе.

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени от 2008 г. до момента, резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

  • Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

  • Бонификации:

Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.

  • Допълнителни условия:

За прием във ВСУ се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на обществено значима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразователен тест, Икономика или Икономически тест. Обучение по тази специалност и по същия учебен план се провежда и във Филиал Смолян.