Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт > Специализация > Мениджмънт на туризма
Специализация "Мениджмънт на туризма"

Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” със специализация„Мениджмънт на туризма” се гради върху следните базови научни направления:управление, ико-номика, информационни технологии и чужди езици. Подготвят се висококвалифицирани мениджъ-ри, експерти и специалисти с необходимите делови качества, които да прилагат своите знания и умения в управлението на фирми в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туропера-торската, агентската и транспортната дейност. Специалността дава широк набор от управленски познания и практически умения за работа в сферата на културния, конгресния, медицинския, екстремния, приключенския, религиозния туризъм и екотуризма. Изграждат се способности за фор-миране и мотивиране на екипи, управление на различни видове туристически ресурси и разра-ботване на конкурентни туристически продукти и услуги.

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка вобластта на управлението, в т.ч. на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на органи-зациите от туристическия бизнес.

 

Акценти в обучението:

Въведение в мениджмънта; Въведение в предприемачеството; Социални взаимодействия; Управление на човешките ресурси; Глобализация на икономиката и развитието; Управление на хотелиерството; Управление на ресторантьорството; Управление на туроператорската, агентската и транспортната дейност; Конгресен туризъм; Морски и планински туризъм.

Извънаудиторна заетост:

Участие в летни учебни школи, практически и езикови стажове, студентски конференции, майсторски класове, организирани от Академия „Знание и иновации” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

Практики и стажове:

Студентите провеждат учебна практика и преддипломен стаж. Могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност да се включат в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:

–  туристически концерни, застрахователни компании, банки, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в Германия;

–  Москва, Санкт Петербург, Калуга – Руска федерация;

–  водещи туристически фирми и организации в България.

 

Обучение по тази специалност се провежда и във Филиал Смолян.

Условия за прием
  • Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или Общообразова-телен тест, или по Чужд език, или участват в онлайн конкурса на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе.

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008–2015 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

  • Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.

  • Бонификации:

Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или ITпрофил получават 1 единица бонификация.

  • Допълнителни условия:

За прием във ВСУ се признават оценки от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообра-зователен тест, Икономика или Икономически тест.

 

За студентите с висок успех е предвидена възможността за ускорено преминаване на курса на обучение чрез индивидуални планове, перманентна сесия и др.

 

Допуска се признаване на получено предходно образование чрез сертифициране на образователни документи от други висши училища.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми „Лидерство в глобална среда”; „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Европейска администрация и мениджмънт”, „Управление на международни бизнес проекти” и всички останали магистърски програми на ВСУ. Завършилите магистърски програми имат възможност да продължат своето обучение в образователна и научна степен „доктор” в следните докторски програми:

  • Социално управление;
  • Организация и управление на производството;
  • Организация и управление извън сферата на материалното производство.
Възможности за кариерно развитие:

Успешно завършилите могат да се реализират като: мениджъри на туроператорски фирми, хотелски комплекси, транспортни и туристически агенции, експерти в областта на туристическата анимация и организирането на събития.