Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт > Специализация > Международен бизнес мениджмънт
Специализация "Международен бизнес мениджмънт"

Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” със специализация „Международен бизнес мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления:управление, икономика, информационни технологии и чужди езици. Подготвят се кадри за сферата на управлението на бизнес организации, с компетенции за работа в глобална среда, способности да прилагат успешни бизнес практики и инструменти, да анализират факторите за интернациона-лизация на бизнес дейностите и да управляват комуникационните процеси в организацията. Специалността предлага знания на експертно и управленско ниво в сферата на международния бизнес, международния финансов мениджмънт, аутсорсинга, международните маркетингови проуч-вания и др.

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка вобластта на управлението, в т.ч. на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на органи-зациите от международния бизнес.

 

Акценти в обучението:

Въведение в мениджмънта; Въведение в предприемачеството; Социални взаимодействия; Управление на човешките ресурси; Глобализация на икономиката и развитието; Международен бизнес; Международен финансов мениджмънт; Аутсорсинг; Международни маркетинг проучвания.

 

 

Извънаудиторна заетост:

Участие в летни учебни школи, практически и езикови стажове, студентски конференции, май-сторски класове, организирани от Академия „Знание и иновации” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

Практики и стажове:

Студентите провеждат учебна практика и преддипломен стаж. Могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност да се  включат в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:

–  туристически концерни, застрахователни компании, банки, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в Германия;

–  Москва, Санкт Петербург, Калуга – Руска федерация;

–  водещи туристически фирми и организации в България.

 

Обучение по тази специалност се провежда и във Филиал Смолян.

Условия за прием
  • Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или Общообра-зователен тест, или по Чужд език, или участват в онлайн конкурса на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе.

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008–2015 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

  • Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.

 

  • Бонификации:

Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или ITпрофил получават 1 единица бонификация.

  • Допълнителни условия:

За прием във ВСУ се признават оценки от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

За студентите с висок успех е предвидена възможността за ускорено преминаване на курса на обучение чрез индивидуални планове, перманентна сесия и др.

Допуска се признаване на получено предходно образование чрез сертифициране на образователни документи от други висши училища.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми „Лидерство в глобална среда”; „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Европейска администрация и мениджмънт”, „Управление на международни бизнес проекти” и всички останали магистърски програми във ВСУ. Успешно завършилите магистърски програми имат възможност да продължат своето обучение в образователна и научна степен „доктор” в следните докторски програми:

–       Социално управление;

–       Организация и управление на производството;

–       Организация и управление извън сферата на материалното производство.

Възможности за кариерно развитие:

Успешно завършилите могат да намерят реализация като: мениджъри в международни и национални компании; експерти в структурните звена на фирми и организации от частния и публичния сектор, ведомства, министерства; експерти, ръководители на сектори и консултанти; мениджъри на производствени предприятия; управленски кадри в сферата на логистиката, маркетинга, проектното финансиране и др.

На най-изявените студенти (10–12 на випуск) се оказва съдействие за намиране на работа в: бизнес сектора и публичния сектор; системата на централната и териториалната администрация, неправителствените организации и др.