Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Приемен изпит по чужд език
Основен граматичен минимум, включен в теста за приемен изпит по чужд език

Английски език
1.    Членуване на имената. Определителен и неопределителен член.
2.    Употреба на some, any, no.
3.    Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.
4.    Предлози за място и време. Свързващи думи: and, but, because, so.
5.    Модални глаголи: can, may, must.
6.    Съгласуване на времената.

Немски език
1. Членуване.
2.    Местоимения: лични, показателни, притежателни.
3.    Глаголни времена:
• Сегашно време.
• Минало несвършено време.
• Минало свършено време.
4.    Модални глаголи.
5.    Предлози. Рекция на глаголи.
6.    Падежна система.
7.    Съюзи: denn, und, aber, sondern, deshalb. Словоред.

Френски език
1.    Членуване.
2.    Предлози.
3.    Преминаване от пряка в непряка реч.
4.    Съгласуване на времената в изявително наклонение.
5.    Съгласуване на миналото причастие.

Испански език
1. Членуване.
2. Местоимения: лични, показателни, притежателни.
3. Глаголни времена:

 • Сегашно време.
 • Минало несвършено време.
 • Минало свършено време.
 • Минало неопределено време.

4. Съгласуване на времената.
5. Глаголите SER и  ESTAR.
6. Глаголни конструкции.
7. Предлози.

Руски език
1.    Падежи.
2.    Спрежение на глаголите.
3.    Предложно и безпредложно глаголно управление.
4.    Числителни имена в конструкции за време и възраст.
5.    Предлози.
6.    Местоимения: лични, притежателни.

 

Препоръчителна литература
 1. Учебниците по съответния език за гимназиалния курс.
 2. Murphy, R. English Grammar in use + CD (a self-study refence and practice book for intermediate learners of English). Cambridge University Press, 2012.
 3. Reimann, Monika. Grundstufengrammatik für DaF. Max Hueber Verlag, 2011.
 4. Френска граматика Delarègle à l`exception. Colibri, С., 2005.
 5. Гонсалес, Гарсия, Диего. Граматика на испанския език. Колибри, С., 2005.
 6. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Велес, С., 2007.
 7. Гочева Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения. Колибри, С., 2008.
Методически указания

Изпитът по чужд език проверява езиковите знания и умения на кандидатите в рамките на изучавания в средното училище лексико-граматически материал. Изпитът е писмен. Той представлява езиков тест. За подготовка се препоръчват системни упражнения, насочени към усвояване и адекватна употреба на граматични форми и лексикални единици.
Продължителност на изпита – 2 (два) астрономически часа.