Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Приемен изпит по чужд език
Основен граматичен минимум, включен в теста за приемен изпит по чужд език

Английски език

 1. Членуване на имената. Определителен и неопределителен член.
 2. Употреба на some, any, no.
 3. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.
 4. Предлози за място и време. Свързващи думи: and, but, because, so.
 5. Модални глаголи: can, may, must.
 6. Съгласуване на времената.

Немски език

 1. Членуване.
 2. Местоимения: лични, показателни, притежателни.
 3. Глаголни времена:
  • Сегашно време
  • Минало несвършено време
  • Минало свършено време
 4. Модални глаголи.
 5. Предлози. Рекция на глаголи.
 6. Падежна система.
 7. Съюзи: denn, und, aber, sondern, deshalb. Словоред.

Френски език

 1. Членуване.
 2. Предлози.
 3. Преминаване от пряка в непряка реч.
 4. Съгласуване на времената в изявително наклонение.
 5. Съгласуване на миналото причастие.

Испански език

 1. Членуване.
 2. Местоимения: лични, показателни, притежателни.
 3. Глаголни времена:
  • Сегашно време
  • Минало несвършено време
  • Минало свършено
  • Минало неопределено време
 4. Съгласуване на времената.
 5. Глаголите SER и ESTAR.
 6. Глаголни конструкции.
 7. Предлози.

Руски език

 1. Падежи.
 2. Спрежение на глаголите.
 3. Предложно и безпредложно глаголно управление.
 4. Числителни имена в конструкции за време и възраст.
 5. Предлози.
 6. Местоимения: лични, притежателни.
Препоръчителна литература
 1. Учебниците по съответния език за гимназиалния курс.
 2. Murphy, R. English Grammar in use + CD (a self-study refence and practice book for intermediate learners of English). Cambridge University Press, 2012.
 3. Monika Reimann, Grundstufengrammatik für DaF, Max Hueber Verlag, 2011
 4. Френска граматика De la règle à l`exception. Colibri, 2005.
 5. Гонсалес Гарсия, Диего. "Граматика на испанския език", "Колибри", С.2005
 6. Ненкова Т., Практическая грамматика русского языка. София: Велес, 2007.
 7. Гочева Е., Л. Гочева, Руската граматика в 348 упражнения. София: Колибри, 2008.
Методически указания

Изпитът по чужд език проверява езиковите знания и умения на кандидатите в рамките на изучавания в средното училище лексико-граматически материал. Изпитът е писмен. Той представля-ва езиков тест. За подготовка се препоръчват системни упражнения, насочени към усвояване и адекватна употреба на граматични форми и лексикални единици.