Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Приемен изпит по чужд език
Основен граматичен минимум, включен в теста за приемен изпит по чужд език

Английски език
1.    Членуване на имената. Определителен и неопределителен член.
2.    Употреба на some, any, no.
3.    Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни. Форми и употреба.
4.    Предлози за място и време. Свързващи думи: and, but, because, so.
5.    Модални глаголи: can, may, must.
6.    Съгласуване на времената.Немски език
1. Членуване.
2.    Местоимения: лични, показателни, притежателни.
3.    Глаголни времена:
• Сегашно време.
• Минало несвършено време.
• Минало свършено време.
4.    Модални глаголи.
5.    Предлози. Рекция на глаголи.
6.    Падежна система.
7.    Съюзи: denn, und, aber, sondern, deshalb. Словоред.

Френски език
1.    Членуване.
2.    Предлози.
3.    Преминаване от пряка в непряка реч.
4.    Съгласуване на времената в изявително наклонение.
5.    Съгласуване на миналото причастие.

Испански език
1. Членуване.
2. Местоимения: лични, показателни, притежателни.
3. Глаголни времена:

 • Сегашно време.
 • Минало несвършено време.
 • Минало свършено време.
 • Минало неопределено време.

4. Съгласуване на времената.
5. Глаголите SER и  ESTAR.
6. Глаголни конструкции.
7. Предлози.

Руски език
1.    Падежи.
2.    Спрежение на глаголите.
3.    Предложно и безпредложно глаголно управление.
4.    Числителни имена в конструкции за време и възраст.
5.    Предлози.
6.    Местоимения: лични, притежателни.Препоръчителна литература
 1. Учебниците по съответния език за гимназиалния курс.
 2. Foley, Mark, Hall, Diane. MyGrammarLab Intermediate B1/B2. Harlow: Pearson Education, 2016
 3. Reimann, Monika. Grundstufengrammatik für DaF. Max Hueber Verlag, 2017.
 4. Френска граматика Delarègle à l`exception. Colibri, С., 2015
 5. Гонсалес, Гарсия, Диего. Граматика на испанския език. Колибри, С., 2015.
 6. Гочева Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения. Колибри, С., 2016.
 7. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Велес, С., 2017.
Методически указания

Изпитът по чужд език проверява езиковите знания и умения на кандидатите в рамките на изучавания в средното училище лексико-граматически материал. Изпитът е писмен. Той представлява езиков тест. За подготовка се препоръчват системни упражнения, насочени към усвояване и адекватна употреба на граматични форми и лексикални единици.
Продължителност на изпита – 2 (два) астрономически часа.

Методика на оценяването:
Тестовата проверка и оценката на постигнатия резултат се осъществяват на базата на приложената по-долу скала.

% знания

Квалификационна дефиниция

Оценка по шестобалната система

ECTS резултат

97% - 100%

Отличен – изключителни постижения с някои незначителни грешки

5.75 - 6.00

А

87% - 96%

Много добър – постижения над доброто ниво, но с някои грешки

5.00 – 5.50

В

74% - 86%

Добър – прецизна работа, но с неголям брой значителни грешки

4.25 – 4.75

С

64% - 73%

Среден – задоволителен резултат, но със съществени пропуски

3.50 – 4.00

D

60% - 63%

Среден - резултатите удовлетворяват минималните критерии

3.00 – 3.25

Е

< 60%

Слаб – необходима е значителна допълнителна подготовка

2.00 

F