Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит по Информатика
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ „ТЕСТ ПО ИНФОРМАТИКА“

Изпитът е съобразен със знанията и уменията, които се придобиват при обучението по дисциплините Информационни технологии и Информатика. Целта е да се провери подготовката и нагласата на кандидат-студентите за придобиване на висше образование в областта на компютърните науки. Тестът включва решаване на 20 - 25 въпроса. Посочва се пълният и точен отговор на въпросите измежду няколко, като има възможност и за повече от един верен отговор. Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички гимназии в рамките на задължителната подготовка по предмета. Не се включват въпроси по информатика и информационни технологии, изучавани в профилирана подготовка.

Въпросите в теста са формулирани по такъв начин, че да проверяват основни понятия и принципи, знания или умения по:


І. Информация и данни:
Основни понятия за информация, данни и информационни процеси. Представяне на информацията. Бройни системи ((2), (10), (16)). Единици за измерване.

ІІ. Компютърни системи:
Компютърни системи – видове, предназначение и основни параметри. Понятия за хардуер и софтуер. Видове софтуер - предназначение. Операционна система - видове и функции. Приложен софтуер – видове, функции, версии. Файлове – същност, видове, файлова система. Основни понятия за компютърни мрежи. Интернет – същност, услуги. Облачни технологии – същност и услуги.

ІІІ. Информационни технологии: Представяне и обработка на графична, текстова и звукова информация – формати и софтуер за обработка. Текстообработка – основни операции, принципи на работа, възможности, софтуер. Обработка на електронни таблици – представяне на данните, обработка на различни видове данни. Софтуер за презентиране – същност, видове, основни принципи при създаването на презентации, възможности. Работа с уеб документи – формати, езици, основни принципи на уеб дизайна. Работа в споделена среда – видове софтуер, възможности, ограничения, заплахи. Обмен на данни между различни приложения.
Литература
  1. Момчева, Г. и колектив, Информационни технологии, Булвест 2000, 2017 г.
  2. Момчева. Г., Т. Глушкова, Р. Маринова, ИНФОРМАТИКА 8, Анубис-Булвест, 2017 г.
  3. Момчева и колектив, Дигитална компетентност, Унив. Изд. на ВСУ „Черноризец Храбър“, 2018