Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит – Общ технически тест
Програма за конкурсен изпит – Общ технически тест

Изпитът е съобразен със знанията и уменията, които се придобиват при обучението в профе-сионалните гимназии. Целта е да се провери подготовката и нагласата на кандидат-студентите за придобиване на висше инженерно образование. Тестът включва решаване на 20 – 25 въпроса. Посочва се пълният и точен отговор на въпросите измежду няколко възможни, с различни степени на вярност, или на правилното изображение на детайл или група детайли измежду няколко възможности, както и допълване на липсващите елементи в чертеж и др. Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички професионални гимназии. Например въпросите от техническата механика и техническото чертане са съобразени с изучаваното от електротехническите специалности, а въпросите от електротехниката и електрониката – с изучаваното от неелектротех-ническите специалности.

Въпросите в теста са формулирани по такъв начин, че да проверяват основни понятия и принципи, знания или умения по:

І. Техническа механика (на равнището на изискванията за немашинно-техническите специал-ности):

Основни понятия и аксиоми на статиката. Сила и системи от сили. Връзки, опори и опорни реакции. Основни понятия и хипотези в съпротивлението на материалите. Опън, натиск. Срязване. Огъване на прави греди. Усукване. Общи сведения за машинните елементи. Машинни елементи за образуване на съединения (разглобяеми, неразглобяеми). Оси, валове, лагери, съединения. Предавки (зъбни, червячни, ремъчни, верижни).

ІІ. Електротехника и електроника (на равнището на изискванията за неелектротехническите специалности):

Производство, пренасяне, разпределение и използване на електрическата енергия. Основни величини и закони в електротехниката. Електромагнетизъм. Действия на електрическия ток. Електри-чески вериги. Електронни елементи. Електронни устройства. Електрически материали. Електрически машини и апарати. Електрозадвижване. Електрически измервания. Електробезопасност.

ІІІ. Техническо чертане (на равнището на изискванията за немашиннотехническите специалности):

Сечения и разрези. Видове, означаване, щриховане. Резбови изделия и съединения. Изобразя-ване на резба. Изобразяване на резбови съединения (болтови, шпилкови, винтови). Нанасяне на размери. Правила за нанасяне на размери. Съединения и предавки. Изобразяване на съединения (шпонкови, шлицови). Изобразяване на зъбни предавки. Работни чертежи и скици. Правила за изпълнение. Нанасяне на грапавостта на повърхнините. Означаване на допуски и сглобки. Означаване на граничните отклонения. Сборни чертежи. Оформяне. Четене и детайлиране.Препоръчителна литература
  1. Кисьов, И. Техническа механика, Техника, 2005.
  2. Бечева, М., И. Златенов. Електротехника и електроника. Матком, 2003.
  3. Терзиев, С., М. Петрова. Приложна електротехника. Геа принт, 2008
  4. Н.Данаилова , Цв. Зарева, Ръководство по дескриптивна геометрия, С. изд.ВИАС 2011
  5. Н.Данаилова Геометрични основи на перспективата , Сф. изд.Календар 2008
  6. Други учебници по техническа механика, електротехника и електроника, машинно и електро-техническо чертане без ограничения за автори, издателство и година на издаване, включително учебниците, които са били препоръчвани на кандидат-студентите по време на обучението им в съответните професионални гимназии.
Методически указания

Кандидатстудентският изпит е с продължителност 3 астрономически часа.

Позволява се използване на всякакви чертожни уреди.