Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни пожаро-технически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни пожаро-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна
– 3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионални направления „Общо инженерство” и “Национална сигурност” (профили “Защита от аварии и бедствия” и “Пожарна и аварийна безопасност”)