Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2019/2020 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Приемът за специалности от държавно регулираните професии и специалности с обучение на чужд език ще се извършва по специалност.
Прием в база Варна:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Психология" По професионално направление Психология (Р, З) ENG
Професионално направление "Право" По специалност Специалност "Право" (Р)
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (Р, З, Д)

Публична администрация и мениджмънт (З, Д)

Международен публичен и бизнес мениджмънт (З)

Професионално направление "Икономика"
По професионално направление Международни икономически отношения (Р, З, Д)

Финанси и счетоводство (Р, З, Д)

Предприемачество и бизнес (Р) ново

По специалност Специалност "Международен бизнес на английски език" (Р) ENG , BI
Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
По професионално направление Информатика и компютърни науки
(Р, Д) ENG
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Архитектура" (Р) ENG

Специалност "Дизайн - интериорен дизайн" (Р, З) ENG

Специалност "Дизайн - графичен дизайн" (Р, З) ENG

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG

Специалност "Транспортно строителство" (Р, З) ENG

Специалност "Строителен инженеринг" (Р, З) ENG

Специалност "Водоснабдяване и канализация" (Р, З) ENG

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" (Р, З) ENG

Професионално направление "Изобразително изкуство" По професионално направление Моден дизайн (Р, З) ново
с профили:
- Бизнес
- Стайлинг
- Моделиране на облеклото
Професионално направление "Музикално и танцово изкуство" По професионално направление
Хореография - Български народни танци (Р, З)

Хореография - Съвременен танцов театър (Р, З)

Професионално направление "Национална сигурност" По професионално направление
Защита на националната сигурност
(Р, З)
с профили:
Национална сигурност
Защита от аварии и бедствия
Корпоративна сигурност
Интелигенти системи за сигурност

Организация и управление на националната сигурност -
съвместно обучение с УниБИТ град София


Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р, З)
с профили:
Криминалистика
Криминално разузнаване
Профайлъринг

Международно право и сигурност на български и английски език (Р, З) ENG,RU

Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (З)
Професионално направление "Икономика"
По професионално направление Международни икономически отношения (З)

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (З) ENG
с профили:
Строителни конструкции
Транспортно строителство
Водоснабдяване и канализация
Професионално направление "Национална сигурност"
По професионално направление Защита на националната сигурност (З)

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (З)

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS